دکتر مهدی گل‌محمدی

دکترای کسب و کار | مشاور بازاریابی و تحقیقات بازار